Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
yourheartbeat
7351 ac3d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
yourheartbeat
0295 1d0d 390
Reposted fromnxkx nxkx viaeternaljourney eternaljourney
yourheartbeat
All I can do is be me, whoever that is.
— Bob Dylan (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamiimi miimi
yourheartbeat
3181 a3c8 390
yourheartbeat
4688 ec73 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viazupson zupson
yourheartbeat

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaPoranny Poranny
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaretro-girl retro-girl
yourheartbeat
1277 ca7b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viafashionable fashionable
yourheartbeat
4043 1376 390
Reposted fromoblivious oblivious viaanastasie anastasie
yourheartbeat
5114 e4d0 390
Reposted fromdozylnie dozylnie viayveee yveee
yourheartbeat
7351 ac3d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
yourheartbeat
0295 1d0d 390
Reposted fromnxkx nxkx viaeternaljourney eternaljourney
yourheartbeat
All I can do is be me, whoever that is.
— Bob Dylan (via Transcend)
Reposted frommr-absentia mr-absentia viamiimi miimi
yourheartbeat
3181 a3c8 390
yourheartbeat
4688 ec73 390
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viazupson zupson
yourheartbeat

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność.

I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku.

— Alan Watts
Reposted fromzrazik zrazik viaPoranny Poranny
Lubię piękne głosy i smutne dźwięki.. to mnie najbardziej pociąga w muzyce.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaretro-girl retro-girl
yourheartbeat
1277 ca7b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viafashionable fashionable
yourheartbeat
4043 1376 390
Reposted fromoblivious oblivious viaanastasie anastasie
yourheartbeat
1277 ca7b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viafashionable fashionable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl